SäännötJsR-Logo-tiff

SÄÄNNÖT

Jyvässeudun Ratsukot ry päivitetty 2016

SEURAN TIEDOT

1§ Yhdistyksen nimi on Jyvässeudun ratsukot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen toimialueena on Jyvässeutu ja siitä käytetään nimitystä seura. Seura on perustettu syyskuun 18. päivänä 1994. Seuran kieli on suomi.

 

SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

2§ Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa hevos- ja ratsastusharrastusta, hevostaitoja sekä hevosen hyvinvointia siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Seuran toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen sille tai sen jäsenille.

3§ Tarkoitustaan seura toteuttaa

Tarjoamalla jäsenilleen

kilpailu- ja koulutustoimintaa

valmennus- ja harjoitustoimintaa

junioritoimintaa

monipuolista kuntoliikuntaa

muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan edistää ja kehittää ratsastus urheilua ja hevosharrastusta

Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä kilpailu- ja huvitoimintaa sekä myyjäisiä, arpajaisia, bingoja ja harjoittamalla kioskikauppaa. Omistaen ja ylläpitäen toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoituspaikkoja ja välineitä, sekä lainata niitä vastiketta vastaan. Välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja – asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat.

4§ Seura kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon (SRL) ja mahdollisesti myös muihin liikuntajärjestöihin. Näiden jäsenenä seura sitoutuu noudattamaan niiden sääntöjä ja määräyksiä.

 

JÄSENYYS

5§ Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä hyvämaineisen, täysi-ikäisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sekä Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä ja päätöksiä. Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan seuraan muodostaa junioriosasto hallituksen määräämällä tavalla.

Seuran jäsen ei voi kuulua Suomen Ratsastajainliittoon.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä, seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsen on elinikäinen ja vapaa jäsenmaksuista.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattaja- ja yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6§ Jäsen joka haluaa erota seurasta, tekee siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa, sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Mikäli jäsen ei suorita kuluvan vuoden jäsenmaksuaan kolmen kuukauden sisällä jäsenmaksun eräpäivästä, hänet katsotaan eronneeksi seurasta.

7§ Hallituksen tehtävänä on myös päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa. Erotetuilla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8§ Varsinaisten ja juniori jäsenten maksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Kannattajajäsenen maksu on vähintään 100 euroa vuodessa. Maksun suuruus päätetään syyskokouksessa.

 

PÄÄTÖKSENTEKO

9§ Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräisen seuran kokoukseen on julkaistava seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisena /sähköpostilla ilmoituksena jäsenille ja seuran virallisilla www-sivuilla.

Kevätkokouksessa käsitellään:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 1. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnan- tai tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 5. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 § mukaisesti vireille panemat asiat
 6. Kokouksen päättäminen
Syyskokouksessa käsitellään:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
  1. toimintasuunnitelma
  2. talousarvio
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuoroissa olevien tilalle sekä yhdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi yksi-kaksi varajäsentä.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan toimikausi on yksi vuosi.
 10. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja seuran jäsenten maksujen suuruus.
 11. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat.
 12. Kokouksen päättäminen.

10§ Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10  päivää ennen hallituksen kokousta.

11§ Seuran kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkistettava ja säilytettävä arkistossa.

12§ Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

PÄÄTÖSVALTA

13§ Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja yksi-kaksi varajäsentä sekä kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävän hoitamisesta, valitsee hallituksen kokous hänelle sijaisen varajäsenestä, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun yksi hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on

Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

Vastata Suomen ratsastajainliiton ohjeiden ja sääntöjen seuralle asettamista velvoitteista.

Hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut.

Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

Hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta.

Laatii seuran toimintasuunnitelman ja -kertomuksen sekä talousarvion ja tilikertomuksen.

Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

Annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi Keski-Suomen alueen ratsastusjaoston ja Suomen ratsastajainliiton vuosikokouksiin.

14§ Seuran toiminta –ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15§ Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

16§ Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Kokouskutsussa on mainittava seuran sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten ¾  äänistä. Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle seuralle viimeisen kokouksen päätöksen mukaan. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

17§ Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.